Generalforsamlingen den 15. juni 2021.

Referat fra generalforsamling 2021.    Vis som PDF.

Formandens beretning 2021.  Vis som PDF.


Generalforsamlingen den 9. marts 2020:

Referat fra generalforsamling 2020.    Vis som PDF.

Formandens beretning 2020.  Vis som PDF.
 

Ekstraordinør generalforsamlingen den 25. februar 2019:

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 2019.
 

Generalforsamlingen den 31. januar 2019:

Referat fra generalforsamling 2019.

Formandens beretning 2019.
 

Ældre referater kan rekvireres hos sekretæren.

 


Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 15. juni 2021 i Virklund Fritidscenter.

Dagsorden:

1.  Valg af dirigent.

2.  Beretning om det forløbne år (2020).

3.  Det reviderede regnskab for 2020 forelægges til godkendelse.

4.  Budget for 2021/22 forelægges til godkendelse.

5.  Behandling af indkomne forslag.

6.  Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

7.  Eventuelt.

 

Formand Steen Vodder bød de fremmødte velkommen.

1.  Som dirigent blev valgt René Birk, som takkede for valget. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet gennem annonce i Den Lokale Avis 2. juni 2021. Han gav herefter ordet til formanden.

2.    Formand Steen Vodder aflagde beretning. (bilag). Debat og spørgsmål blev besvaret.

3.    Regnskabsfører Svend Svendsen gennemgik årsregnskabet 2020 (bilag). Det var vanskeligt at sammenligne tallene med forrige regnskab, da dette omfattede 15. mdr. grundet skift af regnskabsperiode. Spørgsmål blev besvaret, hvorefter regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4.    Budgetforslag 2020 og 2021 (bilag) blev gennemgået af regnskabsfører Svend Svendsen. Spørgsmål blev besvaret, og efterfølgende blev budgetterne godkendt.

5.   Der var ingen indkomne forslag.

6.  Bestyrelsen foreslog genvalg af Leif Krog Jensen og Martin Madsen. Der blev ikke opstillet yderligere kandidater, så begge blev genvalgt.

Ole Thygesen, Vesterlundvej 45, blev genvalgt som 1. suppleant og Michael Vig Andersen, Gunilsskov 41, blev genvalgt som 2. suppleant.

7.    Der blev spurgt ind vandkvaliteten fra vores boringer. Formand Steen Vodder oplyste, at alle måleresultater ligger under grænseværdierne, men at der opleves en meget svag stigning for visse stoffer. Vandværket er derfor begyndt et arbejde med at udpege mulige kildepladser til etablering af nye boringer. Driftsleder René Birk oplyste, at nogle af de eksisterende boringer er meget gamle, og snart bør nedlægges.

En deltager spurgte, om man kan risikere store ekstraregninger, hvis man har en utæthed efter måleren. Regnskabsfører Svend Svendsen svarede, at målerne aflæses hvert kvartal, og at et unormalt forbrug vil blive meddelt forbrugeren. Han opfordrede til, at man jævnligt kontrollerer sin vandmåler, som vil vise nogle fejlkoder, hvis forbruget er unormalt.


Dirigenten takkede for god ro og orden under generalforsamlingen og nedlagde herefter hvervet. Formanden takkede dirigenten for indsatsen og forsamlingen for fremmødet og afsluttede generalforsamlingen.


Bestyrelsesberetning 2021.

 

Velkommen til dette års generalforsamling, og som pga. COVID 19 har sat sit aftryk på hvornår vi kunne afholde vores generalforsamling. Og det har selvfølgeligt også haft indflydelses på vores arbejde i bestyrelsen.

 

Vi er nu 1389 forbrugernummer / andelshaver og det er en stigning på 49 i forhold fra sidste år (1340)

Og 1682 forbrugsenheder – huse, sommerhuse, lejligheder og erhvervsenheder. Og her en stigning her på 47. (1635)

Vi har produceret og afsendt 153.543 m3 og det er her en stigning på 7775m3 i forhold til sidste år som var (145.768) m3.

Vand faktureret til forbrugerne 148.064 m3.  så vi kan jo konstatere et vandspild på 5.479 m3 lig med 3,57% tab.

Men trods COVID fik vi startet vores driftsselskab i samarbejde med Them vandværk hvilket har krævet et stort arbejde i begge bestyrelser tak for det, og staben er nu på plads Rene som driftsleder/direktør og han har Flemming som medarbejder ham vil i nok møde mest i byen, derudover har vi ansat de to regnskabsmedarbejder som var i de respektive bestyrelser, deres opgave var at sammen køre de to regnskabs systemer til et, og gøre det nemt for den, som på et tidspunkt skal efterfølge de to.

Formandskabet i driftsselskabet går på skift hver år, så vi deler opgaverne lige imellem os. Så nu hvor vi er på plads har vi åbnet op for, andre vandværker kan søge optagelses i driftsselskabet på lige vilkår som os, ud fra en fordelingsnøgle. Man kan også bare købe vores service til drift af værker mm. Her tænker jeg på de små værker som er omkring os.

Vi har været ude og gøre nogle store investeringer til driftsselskabet 2 nye servicevogne og som i vil se med et nyt logo som symboliserer vandet og bakkerne omkring os.

Burstings udstyr så vi selv kan udskifte vores ledninger når det passer os, samt vi vil spare mange penge på sigt ved selv at kunne gøre det.

Sidste år lavede vi et prøve udskiftning af rør med lånt udstyr på søvænget og som vi egentligt var godt tilfreds med, og gav os en god viden.

Vi er nu klar til at gå i gang, det bliver så driftsselskabet stab og i samarbejde med Christians anlæg  og finde ud af hvor vi starter ud fra de oplysninger og historik vi har. Og der er nok at ta fat på.

Og det vil jo nok medføre lidt gene hvor vi kommer frem, med så skulle vi jo også gerne fremtids sikre vores ledningsnet i mange år frem.

Vi er blevet opfordret til af Silkeborg kommune at søge efter et nyt område til en ny brønd i stedet for de brønde som ligger på Rosenborgtoften og som har en del år på bagen og som kommunen påpeger ligger i et boligområde.

Så der ligger et stort arbejde foran os med at finde et egnet område til en ny brønd. Med de tilladelser og undersøgelser det nu medføre, og det kan være meget tidskrævende.

TAK. 

Cookie

Denne hjemmeside bruger cookies (også fra 3. part) til at forbedre din brugeroplevelse til statistik, huske dine indstillinger, og trafikmåling. Dit valg huskes indtil cookies slettes.

Accepter kun nødvendige cookies Accepter kun funktionelle cookies Accepter alle cookies

Persondata

Der kan indtastes persondata til denne hjemmeside. Der indsamles ikke persondata uden en aktiv indsats fra brugeren. Persondata overføres krypteret.

 Læs vores persondatapolitik her