Generalforsamlingen den 9. marts 2020:

Referat fra generalforsamling 2020.    Vis som PDF.

Formandens beretning 2020.      Vis som PDF.
 

Ekstraordinør generalforsamlingen den 25. februar 2019:

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 2019.
 

Generalforsamlingen den 31. januar 2019:

Referat fra generalforsamling 2019.

Formandens beretning 2019.
 

Ældre referater kan rekvireres hos sekretæren.

 

 

Referat af ordinær generalforsamling mandag den 9. marts 2020 i Virklund Fritidscenter.

Dagsorden:

1.       Valg af dirigent.

2.        Beretning om det forløbne år.

3.       Det reviderede regnskab for 2018/19 forelægges til godkendelse.

4.        Budget for 2020 forelægges til godkendelse.

5.        Behandling af indkomne forslag.

6.       Valg til bestyrelsen. På valg er Jens Kierstein Hansen. (villig til genvalg)
6.a.    Valg af suppleanter.

7.        Eventuelt.

Formand Steen Vodder bød de 5 fremmødte velkommen.

1.       Som dirigent blev valgt René Birk. Han takkede for valget. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet gennem annonce i Den Lokale Avis, og gav ordet til formanden.

2.       Formand Steen Vodder aflagde beretning. (Bilag). Debat og spørgsmål blev besvaret.

3.       Forretningsfører Svend Svendsen gennemgik årsregnskabet 2018/19 (bilag). Der er sidste gang, der anvendes forskudt regnskabsår, og tallene dækkede derfor de seneste 15 mdr. Spørgsmål blev besvaret, hvorefter godkendelse fandt sted.

4.       Budgetforslag 2020 (bilag) blev gennemgået af forretningsfører Svend Svendsen. Spørgsmål blev besvaret, og efterfølgende blev budgettet godkendt.

   5.       Der var ingen indkomne forslag.

6.       Bestyrelsen foreslog genvalg af Jens Kierstein Hansen til den ledige plads i bestyrelsen. Der blev ikke opstillet yderligere kandidater, så Jens Kierstein Hansen blev genvalgt.

6a.      Ole Thygesen, Vesterlundvej 45, blev genvalgt som 1. suppleant og Michael Vig Andersen, Gunilsskov 41, blev genvalgt som 2. suppleant.

7.       Der blev spurgt ind til de kommende udskiftninger i ledningsnettet, og driftsleder René Birk fortalte, hvor i byen der startes, og hvilke metoder der benyttes.

Dirigenten takkede for god ro og orden under generalforsamlingen og nedlagde herefter hvervet. Formanden takkede dirigenten for indsatsen og forsamlingen for fremmødet og afsluttede generalforsamlingen.

 

 

 


Bestyrelsesberetning 2020

Velkommen

Lige nu er vi 1340 andelshaver i Virklund vandværk A.m.b.a. og der er 1635 forbrugerenheder.

I 2019 har vi ud faktureret/solgt 136.663 kubikmeter vand, lige knap 8000 kubikmeter mindre i forhold til sidste opgørelse.

Vi har produceret 145.768 kubikmeter rent vand, der er således et vandspild i ledningerne på 9.105 kubikmeter, svarende til et tab på 6,25%.

Som I kan læse på div. medier ved vi, at der vil komme flere udstykninger i år både oppe omkring Hjortekæret og sikkert oppe ved Mørksøvej.

Lørdag d. 2. november havde vi inviteret til åbent hus på vores nyrenoverede vandværk, både for at folk kunne se det og få en snak med bestyrelse og vores driftsteknikker. Mange gav udtryk for at de syntes, at vi havde fået rigtig meget for vores penge. Og i den forbindelse kan jeg fortælle, at vandværket er kategoriseret som et fremtidigt nøgleværk med krav om højeste niveau for forsyningssikkerhed og reservekapacitet.

Som I sikkert både har hørt og læst bliver vi og dermed mener jeg alle vandværker udfordret på at beskytte vores kostbare drikkevand, også kaldet BNBO’er.

Derfor har Silkeborg Kommunes Team Grundvand og Silkeborg vandråd haft møder omkring, hvordan det vil kunne lade sig gøre. Det vil og kan betyde at vi alle sammen skal til at betale et sted mellem 0,50 øre til 3,00 kr. pr. kubikmeter vand vi bruger, det vil nok løbe i en årrække indtil en evt. fond har penge nok til at betale de lodsejere som vil kræve en kompensation for deres jord. Det bliver sikkert ikke noget vi selv kan vælge men et krav fra myndighederne, og det bliver sikkert os som vandværk der kommer til at opkræve og det merarbejde som det vil medføre. 

 Men tilbage til os selv, renoveringen af vores ledningsnet forventer vi at vi kan opstarte omkring maj måned hvor vi går i gang ved Søvænget. Vi starter med cracking for at prøve udstyr og se hvordan det går, og forhåbentligt med så lidt opgravning som mulig. Derefter går vi efter de ældste ledninger og frem efter. Det vil jo betyde en del grave arbejde omkring os og med de gener det nu medfølger, vi vil bestræbe os på en løbende information omkring hvor vi starter og hvornår.  

Omkring samarbejde med Them vandværk om et fælles driftsselskab har det været besværligt, da vi har måtte vente på en afgørelse fra Skat, men den er kommet nu, så når nu Them forhåbentlig stemmer for en udtrædning af vandsektorloven om få uger, kan vi lægge sidste hånd på projektet og det skulle gerne komme alle til gavn.

Cookie

Denne hjemmeside bruger cookies (også fra 3. part) til at forbedre din brugeroplevelse til statistik, huske dine indstillinger, og trafikmåling. Dit valg huskes indtil cookies slettes.

Accepter ikke cookies Accepter kun funktionelle cookies Accepter alle cookies

Persondata

Der kan indtastes persondata til denne hjemmeside. Der indsamles ikke persondata uden en aktiv indsats fra brugeren. Persondata overføres krypteret.

 Læs vores persondatapolitik her