Generalforsamlingen den 14. marts 2023.

Referat   Årsrapport 2022    Budget 2023 og 2024

 

Generalforsamlingen den 8. marts 2022.

Referat fra generalforsamling 2022.    Vis som PDF.

Formandens beretning 2022.  Vis som PDF.

 

Generalforsamlingen den 15. juni 2021.

Referat fra generalforsamling 2021.    Vis som PDF.

Formandens beretning 2021.  Vis som PDF.


Generalforsamlingen den 9. marts 2020:

Referat fra generalforsamling 2020.    Vis som PDF.

Formandens beretning 2020.  Vis som PDF.
 

Ekstraordinær generalforsamlingen den 25. februar 2019:

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 2019.
 

Ældre referater kan rekvireres hos regnskabsfører Svend Svendsen.

 


Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 8. marts 2022 i Virklund Fritidscenter.

 

Dagsorden:

1.  Valg af dirigent.

2.  Beretning om det forløbne år (2021).

3.  Det reviderede regnskab for 2021 forelægges til godkendelse.

4.  Budgetter for 2022 og 2023 forelægges til godkendelse.

5.  Behandling af indkomne forslag.

6.     Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

7.     Eventuelt.

 

Formand Steen Vodder bød de fremmødte velkommen.

1.  Som dirigent blev valgt René Birk.   Han takkede for valget, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet gennem annonce i ”Den Lokale Avis” 23. februar 2022. Han gav herefter ordet til formanden.

2.     Formand Steen Vodder aflagde beretning. (bilag). Debat og spørgsmål blev besvaret.

3.         Regnskabsfører Svend Svendsen gennemgik årsregnskabet 2021 (bilag). Det var vanskeligt at sammenligne tallene med forrige regnskab, da oprettelsen af anpartsselskabet pr. 1. januar 2021 har betydet store ændringer i kontoplanen. Regnskabsføreren uddybede de mest iøjnefaldende forskelle. Spørgsmål blev besvaret, hvorefter regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4.     Budgetforslag 2022 og 2023 (bilag) blev gennemgået af regnskabsfører Svend Svendsen. Spørgsmål blev besvaret, og efterfølgende blev budgetterne godkendt.

5.   Der var ingen indkomne forslag.

6.  Bestyrelsen foreslog genvalg af formand Steen Vodder, som blev genvalgt enstemmigt. Sekretær Svend Niemann Jensen ønskede ikke genvalg, i stedet blev Andreas Mørch-Madsen, Bøgebjergvej 3, 8600 Silkeborg enstemmigt indvalgt i bestyrelsen. De hidtidige suppleanter, Thygesen og Michael Vig Andersen, ønskede ikke genvalg, og da der ikke var nogle blandt deltagerne, der ønskede at opstille, godkendte generalforsamlingen at vandværket forsøger at klare sig uden indtil næste generalforsamling i 2023.

7.  Det nyvalgte bestyrelsesmedlem, blev bedt om at præsentere sig selv, hvilket han gjorde.

Der blev spurgt ind til, om vi har vand nok i en ordentlig kvalitet, og formand Steen Vodder oplyste, at vi har masser af vand i god kvalitet. Der er dog spor af pesticider i boringerne på Rosenborgtoften, som alle ligger langt under grænseværdierne, og udviklingen er lineær. Vandværket er derfor begyndt et arbejde med at udpege mulige kildepladser til etablering af nye boringer. Det er dog vanskeligt at få de nødvendige tilladelser.

En deltager havde set en vandledning ved Them, og spurgte om de to nærliggende vandværker skulle forbindes. Driftsleder René Birk forklarede, at det er en ny boring 5 km syd for Them, der skal forbindes, for at forbedre vandkvaliteten i Them. Han oplyste i den forbindelse, at Tømmerby Vandværks 60 enheder fusionerer med Them, da omkostningerne ved at drive så små vandværker er for høje.

Der blev spurgt til hyppigheden af vandprøver, og driftslederen forklarede, at det foregår i intervaller af 2-3 måneder, men at visse prøver kun blev taget hvert 5. år.


Dirigenten takkede for god ro og orden under generalforsamlingen og nedlagde herefter hvervet. Formanden takkede dirigenten for indsatsen og forsamlingen for fremmødet og afsluttede generalforsamlingen.


Bestyrelsesberetning 2021.

 

Generalforsamling Virklund vandværk d.8 marts 2022

Bestyrelsesberetning

 

Velkommen til dette års generalforsamling.

Vi er nu 1386 ejere forbrugernummer / andelshaver

Og nu 1685 forbrugere – huse, sommerhuse, lejligheder og erhvervsenheder.

Vi har produceret og afsendt nu 148.356 m3

Vand faktureret til forbrugerne nu 143.639 m3 og det giver et tab på 3,13%

Drift af ledningsnettet og vandværkerne i 2021.

2021 har ikke budt på betydelige ledningsbrud, hvilket må betragtes som tilfældigt, når vi ved at ledningsnettet er nedslidt.

Vandspildet som i 2021 var på 4.700 m3 sker via lækager/brud som ikke er fundet.
Renovering af ledningsnettet på Søvænget/Søtoften er afsluttet, ligeledes er ledningsnettet renoveret og udbygget på sidevejen indtil Vesterlundvej 73, under renoveringsarbejdet ses det tydeligt at særligt samlingskomponenter er tæret. 
En del af hovedledningen på Mørksøvej er udskiftet.
Der er udført et større ledningsarbejde ved udstykning Christinedal.
Der er udskiftet en del ventiler på Ellevænget.
I løbet af året er der i samarbejde med Silkeborg Spildevand fjernet tilslutninger til spildevandsstationer, dette arbejde medvirker til at nedsætte risikoen for forurening af vandforsyningen.

Ved værket på Thorsøhøjen er en af dykpumperne defekt, denne udskiftes til frekvensstyret pumpe for optimering af driften, nedsivningsbassinet for skyllevandet er blevet oprenset for optimering af nedsivningen.

I 2021 er arbejdet med lokalisering af et nyt kildefelt begyndt, arbejdet foregår i samarbejde med myndigheder samt rådgivningsfirmet Rambøll.

Den digitale lednings registrering er forsat i 2021 med særligt fokus på loven om automatisk udsendelse af ledningsejeroplysninger i 2023.

I 2022 vil Virklund Vandværk blandt andet udføre ledningsrenovering, blandt andet på Nørrebakken, Fyrrehøjen, Fyrreskrænten samt en forbindelsesledning mellem Uglesøvej og Mørksøvej, samt optimering af dykpumper ved værket Thorsøhøjen.

Hermed skal der dog siges, at udfordringen med at få de rette folk til at hjælpe os med lednings-renovering kan give os problemer med at nå så mange veje som vi måtte ønske os. Da vi helst ser et grave sjak som er de samme som hjælper os og som vi stoler på vil løse opgaven med den høje standart som vi forventer, da vi forventer at rørene så kan ligge der urørt i mange år fremover.

Ser vi på vores driftsselskab ”Vandværket” går det rigtig godt, medarbejderne er kommet på plads og har nu en stabilt arbejdsrytme. Pt. Er de i gang med at forberede optagelse af Gjessø vandværk.

Virklund vandværk har i år formandsskabet i vandværket.   

 

TAK. 

Cookie

Denne hjemmeside bruger cookies (også fra 3. part) til at forbedre din brugeroplevelse til statistik, huske dine indstillinger, og trafikmåling. Dit valg huskes indtil cookies slettes.

Accepter kun nødvendige cookies Accepter kun funktionelle cookies Accepter alle cookies

Persondata

Der kan indtastes persondata til denne hjemmeside. Der indsamles ikke persondata uden en aktiv indsats fra brugeren. Persondata overføres krypteret.

 Læs vores persondatapolitik her