Ekstraordinør generalforsamlingen den 25. februar 2019:

 Referat fra ekstraordinær generalforsamling 2019.

Generalforsamlingen den 31. januar 2019:

Referat fra generalforsamling 2019.    Vis som PDF.

Formandens beretning 2019.      Vis som PDF.

Generalforsamlingen den 29. januar 2018:

  Referat fra generalforsamling 2018.

  Formandens beretning 2018.


Ældre referater kan rekvireres hos sekretæren.

 

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 31. januar 2019 i Virklund Fritidscenter.

Dagsorden:

1.       Valg af dirigent.

2.        Beretning om det forløbne år.

3.       Det reviderede regnskab for 2017/18 forelægges til godkendelse.

4.      Budget for 2018/19 forelægges til godkendelse.

5.      Behandling af indkomne forslag.

Forslag fra bestyrelsen om rendring af vedtægterne på grund af ændring af regnskabsåret til kalenderåret.

6.       Valg til bestyrelsen.

På valg er Steen Vodder og Erik Olesen. Steen Vodder er villig til genvalg.

6.a     Valg af suppleanter.

7.        Eventuelt.

Fungerende formand Steen Vodder bød de 9 fremmødte forbrugere velkommen.

1.       Som dirigent blev valgt advokat Jens Fuglesang Christensen. Han takkede for valget. Han informerede om, at information om bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer skulle have fremgået af annonce i Den Lokale Avis, men dog fremgik af dagsordenen på hjemmesiden! Da der ikke var indvendinger om dette, kunne advokaten konstatere, at generalforsamlingen kunne afholdes lovligt.

2.        Formanden aflagde beretning. (Bilag). Debat og spørgsmål blev besvaret.

3.       Forretningsfører Svend Svendsen  gennemgik årsregnskabet (bilag), spørgsmal blev besvaret, hvorefter godkendelse fandt sted.

4.       Budgetforslag (bilag) blev gennemgået af Svend Svendsen. Spørgsmål blev besvaret, og efterfølgende blev budgettet godkendt.

5.       Bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer på grund af ændring af regnskabsår til kalenderåret samt tilretning af afsnit om anvendelse af overskud blev gennemgået. Vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget. Da vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer stemmer for, vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling i løbet af februar måned. Her vil forslaget kunne vedtages, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.

6.       Bestyrelsen foreslog Svend Niemann Jensen, Thorsøvænget 16 til den ledige plads i bestyrelsen efter Erik Olesens afgang. Der blev ikke opstillet yderligere kandidater. Steen Vodder  blev genvalgt, og Svend Niemann  Jensen  blev nyvalgt til bestyrelsen.

6a.     Ole Thygesen, Vesterlundvej 45, blev valgt som 1. suppleant og Michael  Vig Andersen, Gunilsskov  41, blev valgt som 2.  suppleant.

7.       Der var forespørgsel om at ændre den kommende forhøjelse af den faste afgift til en forhøjelse til m3 prisen i stedet.

Svar: Der er en anbefaling fra brancheforeningen om en nogenlunde balance mellem vandværkernes indtægter fra den faste afgift og m3 afgiften. En anden begrundelse er også, at de forbrugere (f.eks. sommerhuse) der ikke bruger så mange m3 vand også er med til at betale for udgifterne til vedligeholdelse af ledningsnettet via den faste afgift.

Spørgsmål om at aflæse måleme tradløst i stedet for som nu med en "drive by" løsning.

Svar: På grund afvores kuperede terrræn vil det betyde en merudgift på omkring kr. 600.000 til opsætning af antenner.

Dirigenten takkede for god ro og orden under generalforsamlingen og nedlagde herefter hvervet. Formanden takkede dirigenten for indsatsen og takkede forsamlingen for fremmødet og varslede samtidig en ekstraordinrer generalforsamling i løbet af februar måned 2019.

Efter generalforsamlingen afholdtes konstitueringsmøde i bestyrelsen.

Steen Vodder blev valgt som formand.

Genvalg af Leif Krog Jensen som næstformand.

Svend Niemann Jensen blev valgt som sekretær og webmaster.

Der indkaldes til ekstraordinrer generalforsamling i løbet af februar åaned 2019.

Næste ordinære bestyrelsesmøde er torsdag den 25. april hos Steen Vodder kl. 18:00.

Bestyrelsesberetning 2019

Velkommen

Som forsamlingen nok har bemærket, er den tidligere formand Lars viby Mogensen her ikke, Lars stoppede i september sidste år, hvorefter jeg blev valgt af bestyrelsen til formand. Jeg vil gøre mit bedste for at varetage denne opgave for Virklund vandværk.

Jeg vil da også lige her sige Lars mange tak for hans arbejde for Virklund vandværk.

Vi er nu 1325 medlemmer og 1621 forbrugere og har i det forløbende år udfaktureret 144.618 m3 det vil sige ca.10.000 m3 mere i forhold til sidste regnskabsår, dette kan vi se på merforbruget der har været i forbindelse med den lange sommer, vi har haft.

Jeg kan da lige i den forbindelse nævne at vi har noget rigtig fint vand her i Virklund, når vi ser på de målinger vi har fået foretaget af Eurofins som analyserer vores vand.

Vi er jo i gang med at renovere værket på Rosenborgtoften, det bliver total renoveret, nye ledninger og pumper samt lukkede filtertanke og ny styring til værket så der bliver mulighed for at overvåge værket fra en pc hvor man nu end er. Vi skulle hermed gerne kunne fremtidssikre værket i mange år fremover. Det har ikke været uden problemer når vi får blotlagt gamle rørføringer, så har der været rør som ikke var på de gamle tegninger vi har og som Rene så skulle prøve at finde ud af hvor gik hen.

Imens renoveringerne har stået på, har vi alle fået vand fra thorsøhøjen, vi fik installeret en trykstation ved enden af naturstien ved det store kryds, så vi var sikker på at Marienlyst området også havde vandtryk nok, men der har ikke været nogle problemer med vand til alle. I det sidste kvartal er der lavet en måling af vandspild, nu hvor vi kun får vand fra Thorsøhøjen det er første gang det har været muligt at lave en nøjagtig måling af vandspildet. Spildet var på 1900 m3 svarende til 5,35%. Rene er sikker på at dette tal viser det reelle spild. En registrering af spildet fra den nye trykforøgerstation og til Marienlyst området viser spild på 0 %.  Så er det også en god ting at vide at vi kan køre på et værk ad gangen hvis der opstår problemer.

Vi vil i de kommende år skulle til at renovere en stor del af vores ledningsnet i Virklund, da det er ved at være så nedslidt at vi oplever mange brud på ledningerne og ved stophaner. Der ligger et stort arbejde foran os for at planlægge hvor vi skal starte, det får vi hjælp til fra et rådgivningsfirma som er gode til at sammenkøre data om hvad der ligger i jorden sammen med vores ledninger, og hvor de ligger.

Der har også været udfordringer i sommerhusområdet med at finde vores vandledninger, som nogle steder har været trukket på kryds og tværs over parceller.

Det er derfor nødvendigt for os, at lave en lille prisstigning på 1 kr. pr.m3

Så vi går fra 5 til 6 kr. pr.m3 og fra næste år vil der komme en stigning på 100 kr. på den faste afgift.

Vi er godt klar over at det vil medføre visse gener over de kommende år for mange, med så vi også gerne, have sikre vores ledningsnet mange år frem.  

Så vil jeg lige nævne vores arbejde med Them Vandværk om at oprette et driftselvskab som vi er godt i gang med, vi håber at få alle div. praktiske spørgsmål på plads til januar 2020 så vores fælles driftselvskab er oppe og stå, og vi dermed vil opnå en besparelse på driften de to vandværker sammen.  

Vi vil i bestyrelsen foreslå en vedtægts ændring i vores vedtægter

§ 11. Selskabets regnskabsår løber fra den 1. oktober til 30 september

Bestyrelsen forslår at vi følger kalenderåret.

Til slut vil jeg også rette en stor tak til Erik for hans arbejde i bestyrelsen og som har valgt at stoppe i bestyrelsen nu her.    Tak..

 

 

Cookie

Denne hjemmeside bruger cookies (også fra 3. part) til at forbedre din brugeroplevelse til statistik, huske dine indstillinger, og trafikmåling. Du accepterer det ved at klikke videre på siden. Læs mere om vores brug af cookies, herunder samt hvordan du fravælger brug af cookies.

 Læs mere her

Accepter ikke cookies Accepter kun funktionelle cookies Accepter alle cookies